Uslovi korišćenja

www.ekspres.net je interaktivni veb portal redakcije Ekspres.net, kompanije "Publisher DOO", izdavača nedeljnika Ekspres sa sedištem u Beogradu. Sajt prezentuje, kako deo sadržaja štampanog izdanja Ekspresa, tako i druge usluge i poslove kojima se bavi "Publisher DOO", te omogućuje komunikaciju sa drugim veb servisima na Internetu. Sajt je namenjen i interaktivnoj komunikaciji sa posetiocima globalne kompjuterske mreže. Sve to u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Autorstvo

Svakim pristupom portalu www.ekspres.net ili bilo kom njegovom delu ili podsajtovima, smatra se da je korisnik upoznat sa uslovima korišćenja i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u celosti prihvata.

"Publisher DOO" je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod).
Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava "Publisher DOO". U slučaju povrede autorskih prava, "Publisher DOO" u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.

"Publisher DOO" će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa portala.

"Publisher DOO" nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca portala i oglašivača.

Komentari

Interaktivnost na sajtu korisnici ostvaruju pre svega kroz učešće u onlajn anketama, komentarisanju i ocenjivanju objavljenih članaka. I anonimnim učešćem u komentarisanju posetioci prihvataju pravila ponašanja koja su uspostavljena od strane uređivačkog tima (Veb redakcija) "Publisher DOO" objavljena u vidu ovog Pravilnika.

Komentari na članke, fotografije, video materijal i ankete predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne  vlasnika sajta "Publisher DOO", koji odriče odgovornost za stavove iznesene u njima. "Publisher DOO" zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju.
Jezik komentarisanja je srpski u ćiriličnom  ili latiničnom obliku.
U komentarima nije dozvoljena upotreba svih velikih slova (CAPS), glomaznih fontova, programerskog koda, tabela, posebnih zaglavlja ili sličnih HTML sadržaja.

Komentari koji nemaju smisla, sadrže uvrede, pretnje, vulgarne reči, pornografiju, otvorene klevete ili pozive na nasilje, kao i poruke koje urednik/administrator smatra nepriličnim, neće biti tolerisane i ukloniće se. To se posebno odnosi na izražavanja ili podsticanja nacionalne, rasne, verske, seksualne i bilo kakve druge mržnje, diskriminacije i netolerancije.

U komentarisanju članaka, fotografija, videa i anketa, nije dozvoljeno bilo kakvo oglašavanje ili propagiranje, uključujući političko, religiozno i komercijalno. Nije dozvoljena upotreba materijala koji su zaštićeni autorskim pravom. Prenošenje komentara drugih u celini sa istog ili drugih sajtova i foruma, nije dozvoljeno.

Sadržaji koji su putem veb servisa dostupni na našem sajtu u nadležnosti su ovih servisa i za njihov sadržaj nismo odgovorni.

Veb redakcija se NE obavezuje da obrazloži razloge za preduzimanje mera sankcionisanja korisnika koji krše navedene standarde i zadržava pravo da menja i dopunjuje pravila o korišćenju istog.

Veb redakcija

Close
Vremenska prognoza
clear sky
17°C
28.05.2024.
Beograd
Wind
PM2.5
5µg/m3
PM10
6µg/m3
UV
UV indeks
1
AQI indeks
1

Oni su ponos Srbije

Vidi sve

Najnovije

Vidi sve

Iz drugačijeg ugla

Vidi sve