Scena
07.10.2021. 06:05
Nebojša Jevrić

Urbane legende

"Luda kuća" u Bloku 45

Novi Beograd noću
Izvor: Shutterstock

„Lu­da ku­ća“ je na kra­ju gra­da. U Blo­ku 45. Do nje vode svi tramvaji koji na Novi Beograd idu. Autobusi 73, 95, 94, 601 i ostali trocifreni. Na zidu mural Dr Dabića.

Na zi­do­vi­ma su sli­ke ne­po­dob­nih Sr­ba. Ne­po­dob­ni su go­sti, a ne­po­do­ban je i ga­zda Tomaš Ko­vi­ja­nić. Ima u nje­mu dva me­tra. Dur­mi­to­rac je. Kad vik­ne, ču­je se do vr­ha so­li­te­ra. Za sva­ki slu­čaj, dr­ži po­red no­ge od asta­la me­ga­fon. Pa, kad po­li­tič­ke di­sku­si­je o kva­li­te­tu do­ma­će ra­ki­je (ko­ju do­no­si pe­vač na­rod­nih pe­sa­ma Ne­šo Lu­to­vac, ču­ven po „Mo­sto­vi­ma na Mo­ra­či“) po­sta­nu pre­gla­sne, ga­zda To­maš vik­ne u me­ga­fon i ne­ma to­ga po­li­tič­kog sta­va ko­ji mo­že da se ču­je.

Otkad su, de­kre­tom nad­le­žnih, uki­nu­ti i po­stra­da­li, kao žr­tve tran­zi­ci­je, lo­ka­li srp­skog „Ber­mud­skog tro­u­gla“: „Li­pa“, „Šu­ma­to­vac“ i „Gr­meč“, se­dim u „Lu­doj ku­ći“, sa do­brim i ne­za­mer­nim kom­ši­ja­ma, bli­žim od ko­šu­lje.

„Ka­fa­na je“, re­če, jed­nom dav­no, Do­bri­ca Ćo­sić, „je­di­na srp­ska de­mo­krat­ska in­sti­tu­ci­ja“.

Za­to je i uni­šten be­o­grad­ski „Ber­mud­ski tro­u­gao“.

Da se ne oku­plja­ju no­vi­na­ri, ko­je je za­o­bi­šla lu­stra­ci­ja i ko­ji ot­kri­va­ju te­o­ri­ju za­ve­re.

Jer, ko zna kad će šta smi­sli­ti do­ko­na no­vi­nar­ska bra­ti­ja. Tu se pri­klju­če oni mla­đi, slu­ša­ju pri­če. Za­lud smo ih kod So­ro­sa u ško­le sla­li, kad sve za­bo­ra­ve, slu­ša­ju­ći ta­kve ka­kvi su bi­li Bra­na Pe­tro­vić, Va­sa Po­po­vić ili va­zda ne­po­dob­ni Gro­ba­rov.

I ko zna ko­me je taj po­koj­ni Pe­tro­vić klju­če­ve od Pan­do­ri­ne ku­ti­je osta­vio.

Se­di­mo ta­ko i ši­če­mo na vlast.

„Da je vlast od Bo­ga, Ti­to bi još bio živ“, do­ba­cu­je Mi­len­ko me­ta­lo­stru­gar.

Ba­ta Ka­pe­tan do­la­zi čak iz Ku­mo­dra­ža.

Ba­ta, na­rav­no, ni­je obi­čan ka­pe­tan, već ofi­cir ri­mo­va­nog pu­ka „Sa­va Sa­va­no­vić“, ko­ji je od Li­be­ra Mar­ko­ni­ja na­sle­dio uni­for­mu. Umro je skoro, kao i slikar Čvork s kojim se družio.

Svileni

Urbane legende

Jevrić ilustracija Svileni

Urbane legende

10.08.2021. 07:05

Svileni

Red u lo­ka­lu pu­nom lo­ka­to­ra, ko­ji su pre­ži­ve­li bom­bar­do­va­nje, za­vo­di kel­ner Mi­ća, biv­ši fud­ba­ler u pen­zi­ji, ko­ji je ujed­no i bez­bed­njak u ri­mo­va­nom pu­ku „Sa­va Sa­va­no­vić“.

„Se­di di si, za bo­lje i ni­si“, te­ši­mo se.

Ov­de ni­ko­me ni­je ja­sno što me ne vo­li de­be­la So­nja So­ros i če­ti­ri ja­ha­či­ce. Ni­kad sti­pen­di­ju „So­ros“ fon­da­ci­je ne­ću do­bi­ti.

A, ako će­mo pra­vo, de­be­lo sam je za­slu­žio.

Na­pra­vio sam u fa­bri­ci na Ili­dži oklop­ni bi­cikl i na njemu uspe­šno ra­to­vao po ili­džan­skim ka­fa­na­ma. Po bu­ljuk de­ce tr­čao je za mnom.

Ukrao sam dva pr­šu­ta i je­dan tenk na Mo­ko­ši­ci.

Uspe­šno sam se spr­dao sa svo­jim de­lom i sve­tlim tra­di­ci­ja­ma na­še re­vo­lu­ci­je te sam zbog to­ga vi­še pu­ta za­tva­ran za ze­ma­na Ti­to­vo­ga. Tim po­slom sam na­sta­vio da se ba­vim, sa Go­go­lje­vim put­nim na­lo­gom u dže­pu.

I ka­ko on­da da oče­ku­jem da za mnom pla­ču „Že­ne u cr­nom“ ne­ko­me u par­la­men­tu, ne­ko­me u „Lu­doj ku­ći“.

Tako ti je to, do­bri moj kom­ši­ja, bli­ži od ko­šu­lje?

Bit­no je da sva­ko zna gde mu je me­sto.

Komentari
Dodaj komentar

Povezane vesti

Sajam knjiga: Vest o otkazivanju nije zvanična
Sajam knjiga

Znaće se u četvrtak

06.10.2021. 15:11

Sajam knjiga: Vest o otkazivanju nije zvanična

"Sa profesionalne i kolegijalne strane, ne vidim razlog da izdavači izlaze u medije pre sednice Odbora Sajma knjiga koji je merodavan organ da donese odluku o otkazivanju manifestacije", kaže gradski sekretar za kulturu Ivan Karl, povodom nezvanične vesti da je otkazan Sajam knjiga u Beogradu, koji je trebalo da se održi od 24. do 31. oktobra.
Close
Vremenska prognoza
mist
11°C
25.02.2024.
Beograd
Wind
PM2.5
5µg/m3
PM10
6µg/m3
UV
UV indeks
1
AQI indeks
1

Oni su ponos Srbije

Vidi sve

Najnovije

Vidi sve

Iz drugačijeg ugla

Vidi sve